ko-poradenstvi.cz
 
 
: EKONOMICKÁ AGENDA :

 

vedení podvojného účetnictvízákladní přístupy
 • zpracování účetnictví dle platných zákonů a předpisů
 • adresné zaúčtování veškerých položek, např. přímo ke každé bytové jednotce
 • každý nájemce bytového či nebytového prostoru, člen družstva, vlastník bytové či nebytové jednotky má detailní přehled o svých platbách a příslušných nákladech
 • vyúčtování zaplacených záloh je vždy zpracováno po jednotlivých nákladových položkách
 • měsíční data jsou předávána v písemné a elektronické formě (na disketách, CD, či e-mailem)


metodika zpracování
 • sestavení účtového rozvrhu pro každé účetní období
   
 • účtování v deníku
  zaúčtování všech účetních případů, chronologické
  uspořádání
   
 • účtování v hlavní knize
  účetní zápisy jsou uspořádány systematicky z hlediska věcného
   
 • účtování v knihách analytických účtů
  analytické účty jsou vytvořeny dle potřeb účetní jed-notky


rozsah zpracování
 • vedení evidence nájemců bytových a nebytových prostor
 • předepisování nájemného nájemcům jednotlivých prostor, či příspěvku na úhradu správy domu
 • předepisování výše záloh na úhradu poskytovaných služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor
 • zpracování vyúčtování předepsaných záloh pro jednotlivé nájemce
 • předkládání pravidelných měsíčních přehledů o saldo-kontu jednotlivých nájemců
 • předepisování případného penále podle pokynů vlastníka
 • zajištění komunikace s inkasním střediskem (agenda SIPO)


zpracování následujících agend
 • evidence přijatých a vydaných faktur
 • zpracování platebních příkazů
 • zpracování výpisů z bankovních účtů (běžné, termínované, apod.)
 • zpracování personální a mzdové agendy (odměny členů, statutárních a dalších orgánů vlastníka, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, apod.)
 • vystavování vydaných faktur
 • styk s finančním úřadem
 • vedení pokladní knihy
 • záznamy a evidence interních dokladů (zejména předpisy nájemného a služeb, vyúčtování služeb, apod.)


termíny plnění - po vzájemné dohodě možno upřesnit
 • vedení evidence jednotlivých nájemců průběžně
 • předpisy nájemného a záloh na služby 1x měsíčně
 • předpisy případného penále podle požadavků vlastníka
 • vyúčtování záloh na služby do 30. 6. následujícího roku
 • evidence faktur průběžně
 • platební příkazy dle splatnosti
 • vystavování vydaných faktur nejpozději do 3. dne po je-jich zadání, nebo dle platných smluv
 • vedení pokladní knihy průběžně
 • komunikace s inkasním střediskem průběžně
 • záznamy a evidence interních dokladů průběžně
 • zpracování účetnictví a předání příslušných dokladů do 30. dne následujícího měsíce
 • předložení přehledů o saldokontu nájemců (např. nájemné, splátky dalšího členského vkladu, zálohy na služby) do 30. dne následujícího měsíce, nebo ve vazbě na agendu SIPO


 

zpracování účetní závěrky

 • zpracování účetní závěrky do 31. 3. následujícího roku
 • rozvaha (bilance) - aktiva a pasiva
   
 • výkaz zisků a ztrát (výsledovka) - náklady a výnosy, výsledek hospodaření
   
 • příloha k účetní závěrce - uvedení dalších podstatných údajů


 

zpracování a podání daňového přiznání

 • zpracování daňového přiznání podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
 • spolupráce s daňovým poradcem
 • podání daňového přiznání nejpozději do 31. 3.
  následujícího roku, nebo do 30. 6., pokud vzniká povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo když přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce


 

vypracování výroční zprávy o hospodaření

 • přehled činnosti v uplynulém roce
 • vyhodnocení stavu předmětné nemovitosti
 • shrnutí a zhodnocení hospodářských výsledků
 • ekonomické a technické předpoklady pro další činnost
 • další skutečnosti určené stanovami


ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem
 • obchodní společnosti a družstva, když naplní podmínky obchodního zákoníku nebo zákona o účetnictví, musí mít účetní závěrku a výroční zprávu ověřenu auditorem
 • pokud příslušné podmínky nejsou naplněny (podstatná většina vlastníků), zajistíme ověření na základě požadavku klienta


 

jednání s finančním úřadem a ostatními orgány

 • zajištění splnění registrační nebo ohlašovací povinnosti daňového subjektu (vlastníka nemovitosti), např. podání přihlášky k registraci u místně příslušného správce daně (zejména daň z příjmů, daň z nemovitostí, případně daň silniční a daň z přidané hodnoty)
   
 • zastupování daňového subjektu (vlastníka nemovitosti) před správcem daně
   
 • účast při daňovém řízení, tj. při ústním jednání, míst-ním šetření apod.
   
 • spolupráce při daňové kontrole, splnění zákonem
  č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění stanovených povinností a uplatnění příslušných práv, převzetí zprávy o daňové kontrole apod.